صفحه آرشیو

کلمات مشترک روسی و فارسی

واژه های مشترک زبان روسی و فارسی

واژه های مشترک زبان روسی و فارسی : همانطور که میدانید مکالمه در یادگیری هر زبان خارجی نقش مهمی ایفا میکند چه بسا شما مهارت خاصی در گرامر زبان مورد نظر خود داشته باشید اما اگر قادر به تکلم به آن زبان نباشید نخواهید توانست استفاده کافی را از…