صفحه آرشیو

BSB چیست ؟

آشنایی با مفاهیم South-bridge , north-bridge , FSB , BSB درمادبرد

آشنایی با مفاهیم South-bridge , north-bridge , FSB , BSB در مادربرد : قبل از اینکه به تشریح این مباحث بپردازیم ابتدا نیاز است که با برخی مبانی و مفاهیم مقدماتی اشنا شویم تا درک مفاهیم بعدی نیز اسان تر باشد تمامی بخش های یک مادربرد و قطعات…