صفحه آرشیو

Hot plugging چیست

Hot plug و hot swap درسخت افزار چیست

Hot plug و hot swap درسخت افزار چیست : تمامی ابزارها و سخت افزاری که درحین کار سیستم عامل به کامپیوتر متصل شده و اتصال آنها خللی در کار سیستم بوجود نیاورد و همچنین برای شناسایی انها توسط سیستم نیازی به رستارت سیستم نباشد این ابزارها جزو…